FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: OROS-GRAVÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5310 Kisújszállás, Lehel utca 1.  adószám: 27948983-2-16), mint szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: Lap alján

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: OROS-GRAVÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 A szolgáltató székhelye: 5310 Kisújszállás, Lehel utca 1.
 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: orosgravir@gmail.com

Telefonszáma: 06303105622
 
Cégjegyzékszáma:  16-09-019199 
Vállalkozás kezdete: 2020.06.03.
Adószáma: 27948983-2-16
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):  Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                                                                                                                                                                            

Telefonszámai:
 Adatvédelmi nyilvántartási száma:
 Engedély száma:
 A szerződés nyelve: magyar
 A tárhely-szolgáltató adatai:

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Tartalmazzák-e a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a megrendelt terméket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el.

 

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult vele szemben érvényesíteni a Vásárló/Felhasználó szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási, csomagolási, fuvarozási, tárolási vagy egyéb felmerülő költség), ahol a jogalap szerződésszegési kötbér.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a jelen ÁSZF alapján fennálló követelését nem-jogi (például: fizetési felszólítás, ügyvédi levél) vagy jogi (például: fizetési meghagyás, végrehajtás) úton érvényesíti, úgy a Szolgáltató a Payee követeléskezelési platformot üzemeltető Legal Labs Kft.-t bízza meg a követelése behajtásával.

 

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval/Felhasználóval szemben érvényesíteni a követelés behajtásával kapcsolatos esetleges felmerülő költségeit. A költségek mértékének alapja itt érhető el: https://payee.tech/pricing

 

A Vásárló/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a behajtáshoz szükséges adatai átadásra kerülnek a Legal Labs Kft. részére.

 

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik 1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 3 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfél szolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság  illetékességét. 

Város: Kisújszállás, 2021. 08.19.

Adatvédelmi Szabályzat

A webáruház orosgravir.hu a weboldalon orosgravir.hu/webaruhaz cégazonosító: OROS-GRAVÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely 5310 Kisújszállás, Lehel utca 1. feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

 1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) , cégazonosító OROS-GRAVÍR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely 5310 Kisújszállás, Lehel utca 1.(a továbbiakban: “Kezelő”);
 2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail:orosgravir@gmail.com, tel.: +36303105622;
 3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

 1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze;
 2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;
 3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

 1. Regisztráció a honlapon [….]a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;
 2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);
 3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;
 4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

 1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;
 2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

Hírlevélre feliratkozás:

 Az ügyfél a felhasználási feltételek és adatkezelési nyilatkozat elfogadásával egyértelműen elfogadja, és kijelenti, hogy az OROS-GRAVÍR Kft. részére átadja személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) azzal a szándékkal, hogy az OROS-GRAVÍR Kft. által rendszeresen e-mailben küldött promóciós leveleket az általa megadott e-mail címre megkapja. Ezek a levelek lehetnek napi, vagy heti rendszerességgel küldve.
Az ügyfélnek bármikor joga van leíratkozni az OROS-GRAVÍR Kft. hírlevél rendszeréről. Minden kiküldött hírlevél legalján megtalálható “leíratkozok” linkre kattintás után megjelenő oldalon tud leíratkozni, vagy ha ez nem sikerül, a KAPCSOLAT menüben található bármelyik elérhetőségen jelezheti az OROS-GRAVÍR Kft. felé a leíratkozási igényét, melyet az OROS-GRAVÍR Kft. köteles haladéktalanul teljesíteni, majd az ügyfél minden adatát azonnal törölni a rendszerből.
Az OROS-GRAVÍR Kft Kijelenti, hogy a hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat (keresztnév, vezetéknév e-mail cím) nem adja tovább harmadik személynek, nem használja fel azokat más módon, kizárólag az OROS-GRAVÍR Kft. által küldött promóciós hírlevelek küldésére!

Facebook nyereményjáték:

 Ha egy facebook nyereményjátékon való részvétel feltétele az OROS-GRAVÍR Kft- tulajdonában álló www.orosgravir.hu oldal hírlevél rendszerére való feliratkozás, az nem lehet akadálya annak, hogy az ügyfél leíratkozzon a hírlevél rendszerről. Az ügyfélnek joga van leíratkozni bármikor, azonba, ha a facebook (vagy más, az OROS-GRAVÍR Kft. által elnevezett) nyereményjáték lejárta előtt íratkozik le az ügyfél a hírlevél rendszerről, abban az esetben az OROS-GRAVÍR Kft. Kizárhatja a nyereményjátékban való részvételből. 
A leíratkozás menete a “hírlevélre való feliratkozás”-ban olvasható.
Ha a nyereményjátékban való részvétel feltétele a hírlvelére való feliratkozás, az OROS-GRAVÍR Kft. kijelenti, hogy a feliratkozáson megadott adatokat (keresznév, vezetéknév, e-mail cím) nem adja tovább harmadik személy részére, nem használja azt fel semmilyen más módon, kizárólag az OROS-GRAVÍR Kft. által küldött promóciós hírlevelek küldésére!

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer);
 • Szállító társaság;
 • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
 2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
 3. A személyes adatok törlésének joga;
 4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;
 5. Az adatok hordozhatóságához való jog;
 6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[Elérhetőségek a kapcsolat menüben];
 7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

 1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;
 2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

 1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [www.orosgravir.hu]Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;
 2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.
 3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.  A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy követelés érvényesítése esetén a Szolgáltató jogos érdekből Vásárló/Felhasználó alábbi adatait továbbíthatja a követeléskezelésben közreműködőként igénybe vett Legal Labs Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-382985, képviseli: Grüll Dávid ügyvezető, e-mail: hello@payee.tech, web: https://payee.tech/, a továbbiakban: „Payee”), mint adatfeldolgozó részére.

  Az adattovábbítással érintett adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, tartozás összege, tartozás jogcíme, szerződés létrejöttének időpontja.

  A Payee adatkezelésével kapcsolatos információ ezen a linken érhető el: https://payee.tech/legal/privacy-policy


  Vonatkozó jogszabályok

  11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

  22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

  a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

  b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

  gyakorolhatja.

  (2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

  (3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

  (4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

  6:156. § [Átvételi késedelem]

  (1) A jogosult késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el.

  (2) A jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja.

  (3) Átvételi késedelem esetén a kötelezett a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a jogosultra száll át.

  (4) Ha a felek a szolgáltatást fajta és mennyiség szerint határozták meg, a (3) bekezdés rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a felek a teljesítésre szánt dolgokat megjelölték vagy a többi hasonló dologtól a jogosult részére elkülönítették.

  Ezek a szabályok hatályba lépnek [2020.06.02.]


A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Cookies settings
Sütik elfogadása
a cookie-k használatáról
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings